Pardon! Kullandığınız yapay zeka yapay mı gerçek mi ?

Hard-Coding

İşlemi koda düz mantıkla şöyle diyoruz. Python dilinde bir metinde bu ifadeler yer alıyorsa yakalamasını söyleyelim:

def bu_metinde_hakaret_varmi(metin):
metin = "it herif gelip ne dedi"
if "it" in metin or "köpek" in metin or "şerefsiz" in metin:
print("Metin hakaret içeriyor")
else:
print("Metin masum")

Test 1

bu_metinde_hakaret_varmi("şerefsiz insanları tanımam")
bu_metinde_hakaret_varmi("köpek gibi çalışıyorsun")
Metin hakaret içeriyor
Metin hakaret içeriyor

Test 2

bu_metinde_hakaret_varmi("mahalledeki köpekler belediyece toplandı")
bu_metinde_hakaret_varmi("IT birimi şu anda eğitimde")
Metin hakaret içeriyor
Metin hakaret içeriyor
Yukarıda gösterdiğimiz kodun çalıştır hali

Makine Öğrenmesi

Şimdi keşke şöyle bir liste olsa da onu makineye öğretebilsek dediğinizi duyar gibiyim:

Training Data
Classifier.predict("tahmin edilecek metin")
Classifier.predict("Dün akşam IT departmanı yemekteymiş")
Metin masum
Sayıya dönüştürülen ifadeler matrisi, nam-ı diğer: document-term-matri

Turnusol Kağıdı

Literatür bize makine öğrenmesi öncesinde de bilişimle gerçekleştirilen işlerin yapay zeka olarak adlandırılabildiğini söylüyor (tüccarlar düymasın). Başka bir deyimle hard-coding ile geliştirilen araç yapay zeka sayılır. Ancak literatür de gerçek yaşam da hard-coded bir aracın yapay zeka sayılsa bile makine öğrenmesi olmayacağını ifade eder. Makine öğrenmesi bugün günlük yaşamda yapay zeka ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Onun “bir tık üstü” olan derin öğrenme de benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Elbette iyi geliştirilmiş bir öğrenmiş sistem hard-coded sistemden daha başarılıdır. Arkasında da daha büyük bir efor içerir. Bu nedenle yapay zeka ile bir şeyler yaptığını iddia eden arkadaşlarımıza soracağımız soru yapay zekanız yapay mı? sorusu değil hangi makine öğrenme modelini kullanıyorsunuz sorusudur. Bu soru turnusol kağıdı gibidir. Eğer cevap açıkça NaiveBayes, SVM, DecisionTree, KNN gibi bir algoritma ya da bu algoritmaları çalıştırdığımız Tensorflow, ScikitLearn, Keras, PyTorch gibi bir ifade değilse (elbette daha fazla algoritma ve araç var bunlar bazıları) o araç makine öğrenme modeli kullanmıyordur.

Turnusol.org

Turnusol.org Logo

--

--

Ayrıştırıcı dil ve yanıltıcı habere karşı yapay zeka.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store