03 Ocak-10 Ocak 2021 Medya Tarama Raporu

Ayrıştırıcı Dilde Bu Hafta

Kısa Kısa

  • Bu rapor 03 Ocak 2021–10 Ocak 2021 tarihleri arasında çıkan 41.615 adet ulusal ve yerel haberlerde en sık görülen temalar üzerinden oluşturulmuştur.
  • Sosyal medyanını gözdesi #MelihBulu ulusal ve yerel haber başlıklarında kendini gösteremedi.
  • #WhatsApp zorunlu güncellemesi gündeme girişini yaptı. Bakalım gelecek hafta listelere kaçıncı sıradan girecek?
  • #Koronavirüs ulusal basında gündemde bu hafta da birinci sırada.
  • Tüketim ürünlerine yapılan zamlar görünürlük kazanmasa da yerelde #Esnaf hep gündemde!

Yerelden

Yerel Gündem

Ulusaldan

--

--

Ayrıştırıcı dil ve yanıltıcı habere karşı yapay zeka.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store