Turnusol.ORG
Ayrıştırıcı dil ve yanıltıcı habere karşı yapay zeka.

Ayrıştırıcı Dilde Bu Hafta

Kısa Kısa

  • Bu rapor 03 Ocak 2021–10 Ocak 2021 tarihleri arasında çıkan 41.615 adet ulusal ve yerel haberlerde en sık görülen temalar üzerinden oluşturulmuştur.
  • Sosyal medyanını gözdesi #MelihBulu ulusal…

Image for post
Image for post
Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store